Careers @ KASIKORNBANK - Scholarship / ทุนการศึกษา
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Scholarship / ทุนการศึกษา
การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี โดยดำเนินการมอบ  ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2509
ทุนการศึกษาของธนาคารกสิกรไทย ถือได้ว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงานธนาคาร นิสิต และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้ง คนเก่งและคนดี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและเมื่อสำเร็จการศึกษา ธนาคารได้เตรียมตำแหน่งงานทั้งในธนาคา​รและบริษัทของธนาคารให้ผู้รับทุนได้ทำงานตรงตามความรู้ความสามารถ ซึ่งผู้ได้รับทุนของธนาคารล้วนเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร และได้เป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต​
​​​​​
​​​
บริการทุกระดับประทับใจ